Mechwart András

2018.11.25

Mechwart András élete és munkássága:

Mechwart András 1834. december 6. Schweinfurtban született. Szülei Mechwart György

és Hofmann Erzsébet. "Szegény szülők gyermeke volt s édes atyja, amint a kis András bevégezte elemi-s ottani ipariskolát egy schweinfurti lakatoshoz adta mesterségre. Nagyon korán megtanult tehát a fiatal Mechwart dolgozni és nélkülözni s egész életére mély hatással voltak ifjúkori benyomásai. Kitanulván mesterségét s bemutatván legényremekét a schweinfurti előljáróság figyelme reátérelődött. Az augsburgi polytechnikumba külédték, amelyet azonban mint szegény diák, csak folyamatos nélkülözések és erőfeszítő mellékmunkák keresésével volt képes frekventálni. 21 éves volt. a mikor (1855) mint okleveles mérnök a nürnbergi Kramer & Klett fegyver- és vasgyár szolgálatába lépett, a hol előbb a híd-, waggon-, majd pedig malomépítészettel foglalkozott behatóan.

Mechwart 1859-ben meghívást kopott a galiczíai Károly Lajos vasút igazgatóságától egy Przemiselben megüresedett műhely segéd-felügyelői állásra. Mielőtt azonban elfoglalta volna azt, tájékozást kívánt szerezni, az előtte akkor még ismeretlen Magyarország viszonyairól. Ide vonzotta az a baráti viszony- is, amely öt a szintén a Kramer & Klett szolgálatában állott Eichleitcr Antthoz kötötte. Budapesti tartózkodásának ideje alatt behatóan megismerkedett a Ganz-gyár üzemével, szívélyes érintkezésbe lepett magával a gyár tulajdonosával Ganz Ábrahámmal l is és az utóbbi, a kinek rendkívül kitűnő érzeke volt a gyakorlati és tehetséges emberek felismerésére. Mechwartban oly férfiút, aki gyárának fejlesztésében igen szép szerepre van hivatva. Mechwart András nem habozott sokat. Elfogadta Ganz Ábrahám ajánlatát s 1859. decz. 6-n éppen 25 éves korában mérnöke lett Ganz-gyárnak.

Ganz Ábrahám, a gyár alapítója 1867. decz. 16-án hírtelen elhunyt. A váratlanul bekövetkezett haláleset a vállalatot erős próbára tette. A minden oldalról felmerült kötelezettségei és követelések súlya egyszerre nehezedett az újból meg nem szervezett vállalatra. S e zavarok közepette Mechwart Andras és Eichleiter Antal, az akkori igazgató, ki ekkor mar sógora volt Mechwartnak, kezet fogtak s vállvetett munkával, a gyár jövendője iránt táplált lelkes bizalommal s bátor kézzel úgy intézték az ügyeket, hogy a vállalatot a fenyegető bomlástól megmentették. De nemcsak megmentették, hanem miután az örökösöket kielégítették, egy erőteljes társulatot szerveztek, melynek tehetségével sikerült egyrészt a kötelezettségeinek megfelelni s a követeléseket kiegyenlíteni másrészt megszerezni a gyárnak egész tulajdonát melyre akkor egy új aera, a felvirágzás és terjeszkedés aerája köszöntött be."

Jubileumi ünnepély a Ganz-gyárban Mechwart András hivatalba lépésének 40-ik évfordulóján. Vasárnapi Ujság 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.)
Jubileumi ünnepély a Ganz-gyárban Mechwart András hivatalba lépésének 40-ik évfordulóján. Vasárnapi Ujság 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.)

Mechwart lett az 1869-ben részvénytársasággá alakult Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. műszaki igazgatója, majd vezérigazgatója. 1874-ben találta fel a kéregöntésű, rovátkolt hengerekkel dolgozó hengerszéket és ezzel a magyar malomipar aranykorát alapozta meg. A gazdasági válság idején megpróbált "több lábon állni", ezért 1878-ban megalapította a Ganz gyár elektromos osztályát, és az elektrotechnika területén kiváló feltalálókkal világszínvonalút alkotott. Kiváló szakemberekkel vette körül magát, mint Zipernowsky Károly, Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Kandó Kálmán, Neustadt Lipót és Fischer Béla.

Mechwart féle hengerszék
Mechwart féle hengerszék

Kiváló munkaságának köszönhetően, 1899. november 13.-án kapott nemességet és a "belecskai" nemesi előnevet Ferenc József magyar királytól. A válságba került pesti vagongyárat 1880-ban vette át a Ganz gyár. Találmányai közé tartozik a gőzüzemű illetve petróleumüzemű szántógép is . Felesége Eichleiter Lujza . Három gyermeke született Ernő, Hugó és Emma.

1907. június 14. Budapesten halt meg. Mechwart András sírja Budapesten Kerepesi temetőben található. A család utolsó élő leszármazottja, Bartalis Kálmánné sz. Mechwart Alíz volt.